zatrudnienie

Czy wprowadzenie reformy doprowadzi do zwolnień nauczycieli?

Proponowane zmiany w oświacie przyczynią się do zwiększenia w skali kraju liczby etatów nauczycieli, a nie do ich zmniejszenia. Nie zmieni się liczba uczniów w systemie oświaty oraz liczba lat nauki. Zmieni się tylko w pewnym zakresie liczba klas w szkołach prowadzonych przez dane typy samorządów. Na przykład w gminach zmieni się liczba klas z […]

Uzupełnienie etatu – kontynuacja awansu zawodowego

Nauczyciel będzie miał możliwość uzupełnienia etatu w innej szkole – także w przypadku zatrudnienia w wymiarze mniejszym niż ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. Nauczyciel zatrudniony w wymiarze poniżej ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć będzie mógł kontynuować ścieżkę awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Równocześnie, nauczyciel zatrudniony w gimnazjum, który w okresie trwania stażu na kolejny stopień […]

Dodatkowe zatrudnienie

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia wymagać będzie pisemnej zgody dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu lub organu prowadzącego. Przepis ten dotyczy jednak tylko tych nauczycieli, którzy zatrudnieni są w pełnym wymiarze zajęć. W przypadku naruszenia tego warunku, dyrektor szkoły (organ prowadzący) będzie mógł rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem (dyrektorem szkoły). Regulacja ta nie dotyczy: nauczycieli przedmiotów teoretycznych […]

Nauczyciele przekształcanych szkół

Z mocy prawa nauczyciele: dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych, dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I stopnia, dotychczasowego 4-letniego technikum staną się nauczycielami 5-letniego technikum, dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Nauczyciele wygaszanych gimnazjów, którzy (bez względu na wymiar zatrudnienia): są zatrudnieni na […]